Natur

Vestkystens unikke og rå natur har en stærk tiltrækningskraft på både turister og fastboende. Med så store og åbne naturarealer, har man de bedste muligheder for at opleve moder jord. Her er alt fra strande og enge, til skove og marker, og her det er kun fantasien der sætter grænser.

Vesterhavet

Vesterhavet har altid virket tiltrækkende på turister og fastboende. På varme solfyldte sommerdage er der naturligvis stor søgning, men går man blot nogle få hundrede meter væk fra parkeringspladserne eller stierne der fører ned til havet, er der rigeligt med plads. Og udsigten er ikke generet af kystnært højhusbyggeri. Om efteråret og vinteren nyder mange at gå ture ved stranden og blive rusket godt igennem.

Vesterhavet er dejligt, men man skal tænke sig om. Den stærke understrøm, som er i Vesterhavet, forårsager hvert år drukneulykker. Derfor er det vigtigt, at man følger baderådene, som er opslået mange steder ude i området, eller læser folderen “Baderåd ved havet”. Folderen udleveres gratis fra det lokale turistkontor eller ved den lokale købmand ude ved kysten.

En tur på stranden lige efter en storm eller kraftig blæst, giver de største chancer for at finde rav, men let er det ikke. For det meste ligger ravet i strandkanten mellem opskyllede sten og tang m.m. Rav kan have mange farver, fra hvidt til brunt. Rav er blødt, og hvis man mærker det med tænderne er det let at skelne almindelige småsten fra rav.

En strandtur i stormvejr er godt for blodtrykket. I efterårs- og vintermånederne hvor stormen rigtig raser, er en tur på stranden en oplevelse i sig selv. Det er facinerende at se og mærke de mægtige naturkræfter, og er man godt og vindtæt påklædt, så bliver det en oplevelse, man aldrig glemmer. Hvert år “æder” havet i gennemsnit 1 meter af klitterne, men ved en af de helt efterårs- og vinterstorme kan havet tage 15-20 meter på en gang. Der gøres dog året rundt en stor indsats for at udbedre skaderne fra stormene samtidig med at strandene vedligeholdes og gøres tiltrækkende.

I det meste af Europa, bruges det blå flag som et kendetegn for rene badestrande og rent badevand. Her i området har vi 5 strande, der har fået tildelt det blå flag. Det er Thorsminde, Bjerghuse, Fjand, Spidsbjerg og Vedersø Klit.

Husby Klitplantage

Anlægningen af skoven påbegyndtes af staten i 1859. Grunden hertil var at dæmpe sandflugten. Der er sket en stor udvidelse af skoven i perioden fra 1889 – 1899. Ved den første tilplantning brugte man bjergfyr. I dag er især den østlige del af skoven meget varieret med eg, bøg og store fyrre- og grantræer, der sår sig selv.

Under sandflugtslagene er der flere steder konstateret kulturlag fra jernalderen. I foden af klitten ved Græm Strand kommer morænelag fra den forrige istid nu og da til syne efter storm.

Langs med skoven og op til Spidsbjerg Strand går Raketvejen. Den blev før i tiden benyttet af redningsfolkene, når de kørte redningsmateriellet ud til de strandede skibe.

Ved at følge de afmærkede ruter, kan man vente en speciel naturoplevelse i plantagen. Hos Turistcenter Vedersø Klit kan man få udleveret en vandretursfolder over plantagen.

Her finder du yderligere information omkring plantagen : http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/husby-klitplantage/

Stråsø Klitplantage

Øst for Ulfborg ligger dette meget naturskønne område. Bevoksningen er hovedsagelig løv- og nåletræer samt lyng. I plantagen er der flere afmærkede ruter. Folderen fås hos Turistcenter Vedersø Klitt.

Nissum Fjord

Nissum Fjord har et vandareal på 70 km2 eller 7.000 ha og ligger i læ bag en 13 km Vesterhavs-tange med en bredde varierende mellem 1200 meter til kun 200 meter på det smalleste sted. I Thorsminde er der siden 1870´erne foretaget regulering af fjordens vandstand og saltindhold ved hjælp af en sluse, der skaber vandudskiftning i fjorden. Ferskvand tilføres bl.a. fra Storåen, Ramme Å, Damhus Å og Flynder Å, og vandet er brakt – en mellemting mellem ferskvand og havvand. Hele Nissum Fjord samt nogle omkringliggende arealer er udlagt som vildtreservat, og den lavvandede fjord omgivet af rørskove og enge har et fantastisk rigt og varieret fugleliv. Du kan finde et kort over ruten rundt om fjorden HER.

 

Et oplagt udflugtsmål
Man må ikke snyde sig selv for at opleve området omkring Nissum Fjord med de små uspolerede havnemiljøer ved Nr. Fjand, Nørhede Vest og Felsted Kog, hvor fritidsfiskerne har deres små joller liggende i fjorden, og de små fiskerskure huser garn og andre fiskeredskaber. Derudover byder området omkring Nissum Fjord altid uanset årstiden på spændende naturoplevelser, det er en god idé at medbringe en kikkert for at iagttage det spændende dyreliv.

Fjandø

På den 40 ha. store ubeboede Fjandø i den sydvestlige del af Nissum Fjord sørger flokke af får for at holde øens hedevegetation nede i sommerhalvåret, hvilket giver ideelle betingelser for både rastende og især for ynglende vade- og andefugle. Fra 1. april til 31. august er der total færdsels- forbud på øen samt i en 100 meter zone rundt om øen.

Felsted Kog

Felsted Kog er udlagt som fuglereservat, og er tilholdssted for mange vade- og ynglefugle, der finder skjul i de udstrakte rørskove i ynglesæsonen. Kogen ejes nu af Staten og fik i sin tid sit navn, da man i sidste halvdel af 1800´tallet forsøgte at afvande Nissum Fjord. Det lykkedes dog kun ved Felsted, der fik betegnelsen “kog”, som betyder indvundet landareal. Ved opførelsen af et 13 km langt ringdige tørlagde man ca. 1400 ha. af Felsted kog, men det viste sig hurtigt at jordbunden ikke var egnet til landbrugsjord, og der opstod ofte digebrud under kraftige storme, hvorefter man opgav projektet i 1885.

Rørskovene

I den nordlige og østlige del af Bøvling Fjord, i Indfjorden samt i Felsted kog findes udstrakte arealer med rørskov, som høstes til tagrør, der hvert år bortaktioneres. Da rørskovene giver redeskjul til mange fugle forsøges høsten tilrettelagt, så den finder sted inden fuglenes ynglesæson, og helst mens der er isdække. Der er ligeledes indgået en frivillig aftale med rørhøsterne om at lade særlige vigtige yngleområder stå uhøstet, bl.a. kanterne ud mod åbent vand og damme i rør- skovene.

Hos Turistcenter Vedersø Klit kan der rekvireres forskellige foldere på dansk og tysk med forslag til ture omkring fjorden, samt færdselsregler i og omkring fjorden.

Fugle på træk
Med beliggenheden på trækruten langs vestkysten tiltrækker fjorden mange rastende fugle i for- og efteråret på deres rejse fra de arktiske yngleområder til vinteropholdsstederne i Syd- og Vesteuropa. Fjorden er ikke blot en “rasteplads”, men også et vigtigt område for ynglende fugle.

International anerkendelse
Med denne internationale betydning for store fuglebestande – især gæs, ænder og vadefugle, figurerer Nissum Fjord på en liste udarbejdet af International Waterfull Research Bureau i 1962, som en af de 200 vigtigste vandfugelokaliteter i Europa, Nordafrika og Lilleasien. Ligeledes har Danmark gennem sin tiltrædelse af “Ramsar-konventionen” forpligtet sig til at passe særligt på naturområderne i og ved fjorden.

Fuglene kommer i første række
Nissum Fjord er udlagt som vildtreservat for at beskytte både rastende og ynglende vandfugle, og dele af fjordens omkringliggende landskaber er fredede for at beskytte og bevare fuglenes levesteder. Derfor er jagt og færdsel begrænset.

Bøvling Fjord og Klittangen

I den nordlige del ved Bøvling Fjord raster især svømmeænder, som pibeand, gråand og krikand i for- og efterår. denne del er fredet og er den mest lavvandede del af Nissum Fjord, og ved lavvande ligger store dele af området tør. Bøvling Fjord og de våde enge på klittangen langs landevejen tiltrækker fugle året rundt, men især i foråret ses tusindvis af svømme- og vadefugle under de store fugletræk, når store flokke af gæs raster på deres vej til ynglepladserne på Svalbard. Især kortnæbbet gås, lysnæbbet knortegås, men også grågåsen og bramgåsen er ofte at finde ved fjorden.

Man kan især i de lavvandede områder og på strandengene træffe rastende vadefugle som bl.a. lille kobbersneppe, den almindelige og den islandske ryle, samt hjejlen. Men også i fuglenes ynglesæson kan man fra landevejen mellem Thorsminde og Bøvling Fjord iagttage de mange vadefugle på strandengene.