Kirker

De fleste turister og sommergæster, hvad enten de kun er her et par dage eller bliver i flere uger, har interesse for de fremmede kirker, de ser og passerer på deres vej gennem området. I kirkerne finder man ofte store kulturhistoriske værdier og ting der fortæller om de slægter, der har levet og virket på egnen. Også selve kirkens opbygning, alder og ting som kalkmalerier, altertavler, prædikestole, mosaikarbejder og andre ting i kirkerne har interesse for mange mennesker.

Thorsminde Kirke

Vesterhavsgade, Thorsminde
6990 Ulfborg
Telefon: 97 49 51 08

Gl. redningsbådshus omdannet til kirke i 1939. Nyrestaureret. Altertavle og prædikestol oprindelig fra Thyborøn kirke. Altertavle fra 1908 udført af Johan Mielche (Skovgaard-elev). Døbefonten oprindeligt fra Skærum Kloster. Den har tidligere bl.a. tjent som vandingstrug for kreaturer. Tre nye mosaikruder udført af kunstneren Erik Winkler. – Nord for kirken en mindesten med plader med navnene på dem, der er blevet på havet (9 fiskere omkom 14. februar 1979 ved overisningsulykke). Endvidere urnekirkegård med samlende stenmonument. Såvel mindestenen som urnemonumentet er udført af billedhugger Ejgil Westergaard

Gørding Kirke

Gørdingvej, Gørding
7570 Vemb
Telefon: 97 48 10 19

 

Romansk kor og skib. Senmiddelalderligt våbenhus. Norddøren tilmuret, men ses som udvendig niche. Oprindeligt vindue i korets sydside. I korets østgavl højt, nu tilmuret vindue. Over vestgavlen klokkekam, vistnok fra o. 1850 som i Vemb kirke. – I det indre bjælkeloft. Usædvanlig høj og bred korbue. Alterpartiet fra 1972 af billedhuggeren Erik Heide, udført i moseeg. “Den store, røde blomst” (Heides udtryk) er hugget af en stor klods af sammenlimet fyrretræ. – To barokstager fra slutningen af 1600-tallet. Romansk døbefont, sydtysk dåbsfad fra slutningen af 1500-tallet. Prædikestol og himmel renæssance.

Husby Kirke

Klitvej, Husby

6990 Ulfborg
Telefon: 97 49 51 08

 

Skib og kor fra romansk tid. Tårn og våbenhus tilføjet i senmiddelalderen. Altertavlen er en fløjtavle fra 1500-tallet. Billedet i midterfeltet af Opstandelsen dog fra sidste århundrede. Romansk granitdøbefont med smalle arkader, dannet af tovstave. Prædikestol med lydhimmel fra ca. 1600; de smalle arkadefelter har malede allegorier. På nordvæggen en stor, antagelig sengotisk krucifiksfigur på nyt kors. Salmedigteren K.L. Aastrup begravet lige syd for kirken.

Madum Kirke

Madum Kirkevej, Madum
6990 Ulfborg
Telefon: 97 49 10 81

Den lille kirke, indviet til St. Laurentius, består af kor og skib fra romansk tid samt tårn mod vest og våbenhus mod nord, begge senmiddelalderlige tilføjelser. Det hvælvede tårnrum, der 1897-1948 tjente som forhal, har spidsbuet åbning mod skibet. -Kirken hovedrestaureret 1948-49. – På granitalterbordet et forgyldt egetræskrucifiks fra 1949 (maleren Jais Nielsen). Som korudsmykning tjener desuden en glasmosaik i ø. Vinduet (Jesus og børnene) af samme kunstner. I skibets sø-hjørne rester af middelalderligt sidealterbord. I kirken to udskårne figurer fra en sengotisk altertavle (Kristus, der fremviser sine sår) samt en helgen (formodentlig St. Laurentius). Romansk døbefont. Prædikestol med lydhimmel fra o.1675. Kirkeklokken – uden indskr. er fra 1400-tallet. – I kirken et nyt orgel.

Ulfkær Kirke

Herredsgade
6990 Ulfborg
Telefon: 97 49 13 24

Kirken er opført år 1900. Man har vendt kirken med tårnet mod øst og koret mod vest. Kirken er bygget af røde teglsten og tækket med naturskiffer. Den er opført af byens håndværkere og falder smukt ind i bybilledet. Stilen har en blanding af gotiske og romanske træk. Den minder om andre kirker, der blev opført dengang, men den har helt sit eget særpræg. Kirkens inventar og udsmykning er præget af enkelhed og renhed. Altertavlen er malet af en lokal maler, M.P. Madsen. I 1974 fik kirken skænket et klokkespil med 36 klokker, der kan høres hver anden time.

Staby Kirke

Staby Kirkevej, Staby
6990 Ulfborg
Telefon: 97 49 10 81

Antagelig fra først i 1100-tallet, har usædvanlig apsis. Kor og skib med en ret tidlig forlængelse mod vest. Gotiske tilbygninger: tårn mod vest, våbenhus mod syd og kapel mod nord. Apsis rigt udformet med halvsøjler, der deler muren i 6 arkader. Mellem søjleskaft og kapitæl er indskudt kvadre med skiftevis kronede mandshoveder og maskelignende hoveder (måske løver). De to midtfag har hvert et stort firkløverformet vindue, udhugget i en blok.- I triumfmuren kvader med velsignende konge. Unde kragstenene danner to hoveder konsoller, der har båret en tidligere korbuebjælke. – Rester af romanske kalkmalerier fra o. 1200 er flyttet fra apsis hvælvning til skibets nordvæg. Kalkmalerier fra o. 1500 (fremdraget 1989) findes på skibets nordvæg.

Sdr. Nissum Kirke

 

Kirkebyvej, Sdr. Nissum

6990 Ulfborg
Telefon: 97 49 51 08

Skib og kor fra romansk tid. I senmiddelalderen tilføjet et tårn. Romansk alterbord af granitkvadre. Fløjaltertavle fra 1587, oprindelig skænket til Stadil kirke; i midten et maleri fra 1845 (nadveren), på fløjtavlerne og over midterbilledet oprindelige og meget fine fremstillinger af bebudelsen, Jesu fødsel, korsfæstelsen, gravlæggelsen og opstandelsen. Prædikestol med lydhimmel fra ca. 1600. Romansk granitdøbefont. Krucifiks fra ca. 1700. Et unggotisk korbuekrucifiks og en sengotisk Mariafigur opbevares nu på Ringkøbing Museum. På kirkegården mindesten og plade for de omkomne i 1811 fra “St. George” og “Defence”.

Ulfborg Kirke

Ulfborg Kirkeby
6990 Ulfborg
Telefon: 97 49 1324

 

Kirken er opført i slutningen af 1100-tallet på en lav bakkeø i den nordvestlige del af sognet. Oprindelig har kirken kun bestået af koret og skibet. I dag har den en række tilbygninger fra 1400- og 1500-tallet. Det er mod vest det 22 meter høje tårn og mod syd våbenhuset, korsarmen og Gyldenstjernes kapel. Udvendig er kirken kun sparsomt udsmykket. Dog med flere interessante detaljer. Indvendig er kirken særdeles smuk, med et rigt historisk inventar. Fremhæves bør den sjældne “lektorieprædikestol”, der straks fanger ens opmærksomhed.

Bur

Bur Kirkevej, Bur
7570 Vemb

Telefon: 97 48 10 19

 

Romansk, granitkvadre. Meget stor apsis, men kor og skib går i et. Ejendommelig bygningshistorie. Våbenhuset fra 1600-tallet. Vestgavlens slanke spir fra 1864. I sydmuren kvader med et lille mandshoved i relief. I det indre fornem sengotisk fløjaltertavle fra o. 1500-tallet. – I midterfeltet Gud Fader og Sønnen, “Anna selv-tredje”, Skt. Jørgen. – I fløjene de 12 apostle. Romansk døbefont, sydtysk dåbsfad fra slutningen af 1500-tallet. Prædikestolen i eg fra renæssancen.

 

Vedersø Kirke

Vesterhavsvej, Vedersø
6990 Ulfborg
Telefon: 97 33 10 46

Har romansk kor og skib. Våbenhuset mod nord, sideskibet mod syd og tårnet mod vest er sengotiske tilføjelser. Over døren fra våbenhus til skib findes et romansk relief med to dyrefigurer, der flankerer en midterfigur, der kan ses som et Kristussymbol. På samme væg findes en stenkvader med mandshoved. En romansk døbefont af vestjydsk type er i brug, mens en anden noget medtaget findes i krypten under tårnet. – Præsten og digteren Kaj Munk ligger begravet uden for korets østmur.

Vemb Kirke

Burvej
7570 Vemb
Telefon: 97 48 0 19

Lille romansk kirkebygning. Våbenhuset er nyere. Kirken er bygget i rå kamp med tilhuggede hjørnekvadre. Hvidkalket med blytag. Kirkens gavle er murede kamme vistnok fra o. 1850, da en klokkekam med rundbue blev rejst ved vestgavlen. Klokken er støbt af mester Nicolaus den gamle – formentlig i 1340 som i Naur Kirke. I det indre er der bjælkelofter. I det romanske vindue over alteret en glasmosaikrude af Sven Havsteen-Mikkelsen fra 1997. Korbuen er lavet om i gotisk stil. Romansk døbefont af granit. Dåbsfadet fra o. 1575. Prædikestolen renæssance fra begyndelsen af 1600-tallet.